Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư vận hành,Chuyên viên Kinh doanh-marketing, Kỹ sư quản lý dự án
Chi nhánh DMC Hà Nội thuộc Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí (DMC) cần tuyển dụng 01 Kỹ sư vận hành, 01 Chuyên viên Kinh ...
Thông báo tuyển dụng  Kỹ sư bán hàng kỹ thuật và Kỹ sư điều phối dịch vụ logistic
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP cần tuyển dụng 01 Kỹ sư bán hàng kỹ thuật và 01 Kỹ sư điều phối dịch vụ logistic
Tuyển 01 kỹ sư khai thác mỏ làm việc tại Lào
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí cần tuyển 01 kỹ sư khai thác mỏ làm việc tại Công ty TNHH liên doanh DMC-VTS tại Lào.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Tổng công ty DMC tuyển dụng 01 chuyên viên Ban kinh doanh
Tổng công ty DMC tuyển 3 kỹ sư Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí, 1 kỹ sư xây dựng và 1 chuyên viên quản lý dự án.
Xem thêm video
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN